Karya: Sutardji C. Bachri

Sejak kapan sungai dipanggil sungai
Sejak kapan tanah dipanggil tanah
Sejak kapan derai dipanggil derai
Sejak kapan resah dipanggil resah
Sejak kapan kapan dipanggil kapan
Sejak kapan kapan dipanggil lalu
Sejak kapan akan dipanggil akan
Sejak kapan akan dipanggil rindu
Sejak kapan ya dipanggil rindu
Sejak kapan tak dipanggil mau
Sejak kapan tuhan dipanggil tak
Sejak kapan tak dipanggil rindu?

(Amuk, 1975)