Karya: Sutardji C. Bachri

Akan kau kau kan kah hidupmu?
Kau nanti kau akan kau mau kau mau

Siapa yang tikam burung yang waktu
Waktukutukku waktukutukku waktukutukku waktukutukku

Kapan kau sayap diamnya batu
Battuba battubi battubu

Yang langit yang gagap yang sangsai
Denyutku denyutku denyutku

(Amuk, 1973)